Общи условия

Моля прочетете Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, неразделна част от които са Условията за отказ и рекламация при сключен договор през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM („Условията за отказ и рекламация“) и Политиката за защита на личните данни (общо наричани „Условията за ползване“) и ако сте съгласен/на с тях, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм с Условията за ползване“, в полето „Съгласен съм с Условията за отказ и рекламация“ и в полето „Съгласен съм с Политиката за защита на личните данни” и натиснете виртуалния бутон „Потвърди“. След извършване на това отбелязване се счита, че сте запознат с Условията за ползване, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

AMUSEBOUCHE-BG.COM

Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ФУДИС“ ООД (ФУДИС) услуги посредством Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM (www.amusebouche-bg.com) уреждат отношенията между ФУДИС и всеки един от потребителите на достъпните през Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM услуги.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данни за търговеца

1.1 „ФУДИС“ ООД (наричано по-долу за краткост „ФУДИС“) е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район „Илинден“, ж.к. Св. Троица“, ВИТА, бл. 315Б, вх. Г, ет. 6, ап. 90, ЕИК 202047367, тел.: +359 896 833 155, електронен пощенски адрес: OFICE@FOODIESBG.COM, ДДС номер: BG202047367. Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където ФУДИС осъществява стопанската си дейност по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП, е гр. София 1407, бул. „Черни Връх“ № 47 ет. 1, Бизнес център "Витоша" (Офисът на ФУДИС).

2. Определения

При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване използваните термини и изрази ще имат следното значение:

2.1 „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.2 „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

2.3 „Информационна система/ Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на, което осигурява автоматична обработка на данни.

2.4 „Парола“ е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес служи за достъп до Потребителския му профил.

2.5 „Потребител“ е дееспособно физическо лице (навършило 18 години и непоставено под запрещение), което регистрира и активира свой Профил в Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM и/или прави заявка за покупка на стоки и/или услуги посредством AMUSEBOUCHE-BG.COM без регистрация и се е съгласило с настоящите Условия за ползване. Потребител е и всяко друго лице, което достъпва и/или ползва предоставяните през AMUSEBOUCHE-BG.COM информационни услуги и ресурси, които не изискват регистрация.

2.6 „Потребителски профил/ Профил“ е обособена част от Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, съдържаща информация за Регистрирания потребител, предоставена от същия при регистрацията му и при ползване на предоставяните посредством AMUSEBOUCHE-BG.COM Услуги и съхранявана при ФУДИС. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да разглежда, редактира и допълва данните си, въведени при регистрацията или в по-късен момент, да има достъп до информация за своите заявки за закупуване на стоки и/или услуги, да променя Паролата си за достъп, да прекрати ползването на Услугите, да публикува и премахва публикувани от него мнения, коментари и др.

2.7 „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

2.8 „Регистриран потребител“ е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и си е създал Потребителски профил.

2.9 „Нерегистриран потребител“ е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.

2.10 „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

2.11 „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

2.12 „Уебсайт“ e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

2.13 „AMUSEBOUCHE-BG.COM“ (www.amusebouche-bg.com) е Уебсайт, собственост на и администриран от ФУДИС – виртуален информационен ресурс в Интернет за предоставяне на услуги на информационното общество и за продажба на стоки и услуги от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от Потребителя.

2.14 „Услуги“ са услугите, предоставяни посредством AMUSEBOUCHE-BG.COM, които са предмет на тези Условия за ползване. Услугите могат да включват заявяване и закупуване на стоки и услуги от разстояние, търсене и достъп до информационни ресурси, достъпни в AMUSEBOUCHE-BG.COM и други безплатни или платени услуги, които могат да бъдат предоставяни на Потребителя от ФУДИС посредством AMUSEBOUCHE-BG.COM.

2.15 „IP Адрес“ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

2.16 „Условия за ползване“ са настоящия документ - Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM ведно със съставляващите неразделна част от тях Условия за отказ и рекламация при сключен договор през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM и Политика за защита на личните данни и всички техни приложения.

3. Предмет на договора

3.1 ФУДИС предоставя на Потребителя Услугите при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания. Тези Условия за ползване се прилагат към всички услуги, достъпни на AMUSEBOUCHE-BG.COM, освен ако не е указано, че към съответни услуги се прилагат други правила или същите са обект на индивидуално договаряне с ФУДИС.

3.2 Условията за ползване не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, доколкото в последните не е предвидено друго, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на ФУДИС, включително, но не само, за отношенията между Потребителя и доставчиците на куриерски услуги и др. под., използвани за доставката на стоки, закупени от потребителя през AMUSEBOUCHE-BG.COM.

3.3 Част от Услугите се предоставят без да е необходима регистрация. Такива могат да са, без да се ограничават до, Услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до съдържание под формата на текст, видеоматериали, изображения и други, разположени в AMUSEBOUCHE-BG.COM, извършване на заявки на покупка стоки/ услуги през AMUSEBOUCHE-BG.COM и др.

3.4 Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил, като това е изрично посочено в съответните Интернет страници в AMUSEBOUCHE-BG.COM.

3.5 Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до AMUSEBOUCHE-BG.COM. ФУДИС не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ФУДИС (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

3.6 Предоставяните от ФУДИС Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване и броят, цените, характеристиките на съответните стоки и предоставяните Услуги и режимът им на продажба, съответно на предоставяне (безплатно без регистрация, безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане), могат да бъдат променяни по всяко време от ФУДИС.

4. Съгласие с Условията за ползване

4.1 С всяко използване на информационните услуги и ресурси в Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, включително с отварянето на Интернет страница от AMUSEBOUCHE-BG.COM, както и чрез натискане на електронна препратка (линк) от която и да е Интернет страница в AMUSEBOUCHE-BG.COM, се счита, че Потребителят е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласен е се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва която и да е от Услугите и да напусне незабавно Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM.

4.2 Когато Потребителят създава Профил или когато Нерегистрираният потребител поръчва стоки/услуги в AMUSEBOUCHE-BG.COM чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване“, в полето „Съгласен съм с Условията за отказ и рекламация“ и в полето „Съгласен съм с Политиката за защита на личните данни“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърди“, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с Условията за ползване, Условията за отказ и рекламация и Политиката за защита на личните данни, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител върху Сървъра на ФУДИС чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП.

4.3 В отношенията между страните авторството на електронните изявления на Потребителя към ФУДИС и авторството на електронните изявления от ФУДИС към Потребителя ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от ЗЕДЕП. За избягване на всякакво съмнение, Страните се съгласяват, че въвеждането на електронен пощенски адрес в неговата цялост и Парола при достъп до Профила респ. попълването на данните на Нерегистриран потребител в заявката за покупка на стоки/предоставяне на услуги, ще представляват способ за уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления към ФУДИС посредством AMUSEBOUCHE-BG.COM. Страните се съгласяват получаваните по този ред електронни изявления да се считат за подписани с обикновен електронен подпис, със силата на саморъчен подпис в отношенията между тях, по смисъла на чл. 3, параграф 10, във връзка със съображение 49 от Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от ЗЕДЕП.

4.4 Текстът на настоящите Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM е достъпен в Интернет на адрес https://amusebouche-bg.com/terms-and-conditions, Неразделна част от Условията за ползване са Условията за отказ и рекламация, достъпни на адрес https://amusebouche-bg.com/terms-and-conditions, както и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес https://amusebouche-bg.com/terms-and-conditions по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

4.5 С приемане на Условията за ползване Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана по електронен път, включително и чрез електронна поща, както и да бъде адресат на електронни изявления от ФУДИС, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани чрез AMUSEBOUCHE-BG.COM по електронна поща, кратки текстови съобщения (SMS), в рамките на Профила или по друг начин.

4.6 ФУДИС може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване, Условията за отказ и рекламация и Политиката за защита на личните данни, както и за извършването на други електронни изявления, в случай на възникване на правен спор.

5. Регистрация. Заявки без регистрация

5.1 За да може да използва Услугите, за които се изисква регистрация, Потребителят трябва предварително да създаде свой Потребителски профил, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страницата http://amusebouche-bg.com/register и да изрази своето съгласие с Условията за ползване по начина, посочен в т. 4.2.

5.2 За да извърши валидна заявка за покупка на предлагани в AMUSEBOUCHE-BG.COM стоки или услуги без регистрация Нерегистрираният потребител следва да попълни съответната електронна форма, достъпна в реално време (online) в AMUSEBOUCHE-BG.COM и да изрази съгласие с Условията за ползване по начина, описан в т. 4.2.

5.3 Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация/заявяване на стоки/услуги. При попълване електронната форма Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, както и всяка друга информация обозначена като задължителна за предоставяне във формата. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация и на заявяване на стоки/услуги, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната електронна форма данни или на предоставяне на неверни данни, ФУДИС има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, да откаже да регистрира съответния Потребител, да прекрати или спре поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа му до Профила му или съответно да откаже да обработи и/или изпълни подадена от Потребителя заявка за покупка на стоки/ услуги.

5.4 Преди извършването на изявлението по т. 4.2. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната електронна форма.

5.5 Услугите, предлагани през Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM са насочени към пълнолетни и дееспособни лица. Не се допуска регистрацията на малолетни или непълнолетни лица. Участието на малолетни или непълнолетни лица в кулинарните курсове, организирани от ФУДИС, се допуска, ако малолетното или непълнолетното лице е записано за участие в съответствие с настоящите Условия за ползване от негов родител, упражняващ родителски права, настойник или попечител, който е изразил съгласие с Условията за ползване. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на малолетно или ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ФУДИС и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 11.2 от такова лице.

6. Регистрация чрез „Вход с Фейсбук“

6.1 Освен чрез попълване на съответна електронна форма за регистрация, Потребителят може да регистрира свой Потребителски профил в AMUSEBOUCHE-BG.COM и чрез профила си в социалната мрежа Facebook/Фейсбук (www.facebook.com). При създаване на Профил чрез „Вход с Фейсбук“ Потребителят се съгласява всички или част от необходимите за регистрацията данни на Потребителя да се изпратят директно и автоматично от профила му във Facebook/Фейсбук към ФУДИС.

6.2 За да се регистрира чрез „Вход с Фейсбук“, Потребителят следва да избере виртуалния бутон „Вход с Фейсбук“, достъпен в реално време (on-line) на Интернет страницата: http://amusebouche-bg.com/register, и да попълни своя електронен пощенски адрес и парола, с които достъпва своя профил във Facebook/Фейсбук (www.facebook.com).

6.3 Регистрацията чрез „Вход с Фейсбук“ не е услуга, предоставяна от ФУДИС, и не се регулира от и не се подчинява на тези Условия за ползване, доколкото изрично не е посочено друго в същите. При регистрация чрез „Вход с Фейсбук“ Потребителят следва да спазва условията и правилата за ползване и политиките за конфиденциалност и обработване на лични данни за услугата, предоставяна от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com). Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com) не носи отговорност за съдържанието, достъпно в Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM.

7. Сключване на договора

7.1 Договорът между Потребителя и ФУДИС поражда действие от момента на постигане на съгласие с Условията за ползване, обективирано по начина, посочен в т. 4. Договорът се сключва на български език.

7.2 След сключване на договора ФУДИС незабавно потвърждава получаването на изявлението по т. 4.2, като изпраща електронно съобщение до адреса на електронна поща на Потребителя. Съобщението за потвърждение съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с ФУДИС, текста на Условията за ползване във вид на електронен документ и електронна препратка (линк) за потвърждение на регистрацията (в случай на регистрация).

7.3 Договорът има действие:

7.3.1 за Регистрираните потребители – за неопределен срок от регистрацията до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване;

7.3.2 за Нерегистрираните потребители, извършили заявка за покупка на стоки/за предоставяне на услуги – до изпълнение или прекратяване на сключения във връзка със съответната заявка индивидуален договор;

7.3.3 за Нерегистрирани потребители – посетители на Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, които не попадат в обхвата на горните две категории лица – до преустановяване ползването на услугите и ресурсите, достъпни през Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM.

8. Потребителски профил

8.1 Достъпът до Профила от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес и Парола. Потребителският профил става активен и достъпен за Потребителя след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху електронната препратка (линк) за потвърждение по т. 7.2.

8.2 Потребителят се задължава да не разкрива своята Парола на трети лица и да уведомява незабавно ФУДИС в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на същата.

8.3 ФУДИС не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Потребителя при регистрацията му или при ползването на Услугите.

8.4 Регистрацията дава възможност Потребителя да използва многократно въведената от него в Профила му информация при ползване на Услугите на AMUSEBOUCHE-BG.COM.

8.5 Потребителят се задължава да прекратява сесията, при която е влязъл в Профила си, чрез натискане на виртуалния бутон „Изход“.

9. Обща информация за предоставяните услуги

9.1 Услугите, предоставяни от ФУДИС, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM.

9.2 ФУДИС предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от ФУДИС или негови партньори, и публикувани на страниците на AMUSEBOUCHE-BG.COM, които могат да включват, без да се изчерпват, до: кулинарен блог, съдържащ избрани от екипа на ФУДИС рецепти за различни видове ястия; мнения и коментари на Потребители към рецептите и др.

9.3 Използването на част от Услугите изисква регистрация. Такива Услуги са:

9.3.1 публикуване мнения, коментари и др. от Потребителя в AMUSEBOUCHE-BG.COM, където е предоставена техническа възможност за това (напр. в секция „Кулинарен блог“);

9.3.2 записване себе си за участие в различните формати на кулинарни курсове, организирани от ФУДИС. Записването за участие в кулинарен курс става по реда на раздел II от настоящите Условия за ползване;

9.3.3 други Услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез AMUSEBOUCHE-BG.COM.

II. КУЛИНАРНО УЧИЛИЩЕ AMUSE BOUCHE

10. Данни за търговеца

10.1 ФУДИС организира и провежда различни формати на любителски кулинарни курсове. По време на курсовете участниците са обучавани да готвят от и под надзора на един или няколко определени от ФУДИС инструктори.

10.2. С приемането на настоящите Условията за ползване Потребителят се счита, че е информиран, че услугите, които ФУДИС предоставя са форма за любителско обучение в областта на готварството и кулинарията, а Кулинарно Училище Amuse Bouche не е „училище“ или друг вид институция в системата на предучилищното и училищното образование по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

10.3 ФУДИС не издава и няма задължението да издава каквито и да е документи, които да удостоверяват завършен клас, етап, степен на образование или придобиване на квалификация в областта на готварството и кулинарията.

11. Участие за кулинарен курс

11.1 Преди участие в кулинарен курс Потребителят е длъжен да се запознае внимателно и подробно със Инструкциите за участие в кулинарен курс съставляващи Приложение №2 от тези Условия за ползване („Инструкции“). Инструкциите са неразделна част от Условията за ползване и съставляват набор от правила за безопасност и хигиена, които Потребителят трябва стриктно да спазват по време участието си в кулинарния курс. С приемането на Условията за ползване се счита, че Потребителят е запознат с и се е задължил да спазва стриктно Инструкциите.

11.2 Малолетно или непълнолетно лице се допуска до участие в кулинарен курс само, ако е записано за участие от родител, упражняващ родителските права, настойник или попечител, който се е регистрирал по реда на настоящите Условия за ползване. В допълнение, родителят/настойникът/попечителят декларира своето съгласие за участие на малолетното или непълнолетното лице в курса чрез приемане на Декларация-съгласие (Приложение №1 от настоящите Условия за ползване). Декларацията се предоставя попълнена от родителя/настойника/попечителя на място на адреса на кореспонденция на ФУДИС по т. 1.1. от настоящите Условия за ползване. При записване на малолетно/непълнолетно лице за участие в кулинарен курс родителят/настойникът/попечителят декларира, че е запознал лицето с Инструкциите и се задължава то да ги спазва. Родителят/настойникът/попечителят отговаря за всички вреди, които са причинени на ФУДИС или трети лица поради неспазване от малолетното или непълно лице на Инструкциите. ФУДИС не отговаря за претърпени от малолетното/ непълнолетното лице при участие в кулинарните курсове вреди, освен ако същите са причинени от ФУДИС умишлено или при проявена груба небрежност.

11.3 Достъп до съответния кулинарен курс имат само съответните инструктори, определени от ФУДИС, и записаните за курса лица. Външни лица (вкл. родители, придружители, приятели и др. под.) не се допускат, освен ако изрично не е уговорено друго.

11.4 В случай че Потребител, който се е записал и е заплатил цената за участие в кулинарен курс, се наложи да отсъства повече от половината брой занимания на курса, същият може да прехвърли възможността за ползване на услугата (курса) на трето лице. Правото на прехвърляне (замяна) по предходното изречение може да се упражни еднократно и се упражнява чрез изпращане на съобщение до ФУДИС на посочения електронен пощенски адрес за кореспонденция. Съобщението трябва да съдържа информация за Потребителя, за лицето, което ще го замести, за съответния курс и следва да бъде изпратено до ФУДИС в 24- (двадесет-и-четири-) часов срок преди първото занимание, на което ще присъства заместващото трето лице. Не се допуска определяне на повече от едно заместващо лице. Заместващото лице се допуска до участие в кулинарен курс само след като същото се запознае с и приеме настоящите Условия за ползване с подписването на декларация (Приложение № 3). Отношенията между заместваното лице и заместника по повод участието им в съответния курс не са предмет на настоящите Условия за ползване и ФУДИС не носи каквато и да е отговорност относно това кое от двете лица ще участва в курса. Със завръщането на заместваното лице на курса се прекратява възможността заместващото лице да посещава съответния курс.

11.5 ФУДИС полага грижи кулинарните курсове, които организира, да бъдат провеждани в съответствие с общоприетите изисквания и стандарти за безопасност. Въпреки това, ФУДИС не гарантира, че при провеждане на кулинарните курсове няма да настъпят вреди за Потребителя. С приемането на тези Условия за ползване Потребителят декларира, че участието в кулинарните курсове ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а Страните се съгласяват, че ФУДИС не отговаря за претърпени от Потребителя при участие в кулинарните курсове вреди, освен ако същите са причинени от ФУДИС умишлено или при проявена груба небрежност. ФУДИС не носи отговорност за претърпени от Потребителя при участието му в кулинарен курс вреди, настъпили в резултат на неизпъление от негова страна, на което и да е от задълженията му предвидени в Инструкциите.

12. Подарък на ваучер за кулинарен курс

12.1 Потребителят може да закупи ваучер (хартиен или електронен документ) с определена стойност, който да подари на трето лице. Ваучерът дава право на получателя си да участва в съответен кулинарен курс, организиран от ФУДИС, съобразно указаните в него параметри (цена, вид на кулинарния курс, дата на /дата на започване на кулинарния курс).

12.2 Ваучерът може да бъде използван единствено в рамките на предвидените в него параметри, а именно:

 

12.2.1 При ваучер за конкретен вид кулинарен курс – само за кулинарен курс от съответния вид;

 

21.2.2 При ваучер за конкретно определен кулинарен курс с посочена начална дата и период за провеждане на курса – само за конкретния кулинарен курс започващ на посочената начална дата;

12.3 Получателят на ваучер може да се регистрира/ запише за участие в кулинарен курс съобразно посочените във ваучера му параметри през съответните електронни форми за заявяване (закупуване) на кулинарен курс като последователно:

12.3.1 Избере съответния курс и си запази място в него чрез бутона „Запази места“;

12.3.2 Потвърди заявения от него кулинарен курс от секция „Моята количка“ чрез бутон „Поръчай“;

12.3.3 Въведе на съответно обозначените места в електронната форма за заявка/ поръчка на услуга (кулинарен курс) уникалния идентификационен номер на ваучера си;

12.3.4 и потвърди регистрацията си чрез бутона „Потвърди“.

12.4 При регистрация/ записване за участие в кулинарен курс с ваучер получателят на ваучера е необходимо да приеме тези Условия за ползване и да се съгласи да бъде обвързан от тях и да ги спазва.

12.5 Участниците в кулинарен курс, записани чрез закупуване на ваучер, могат да променят вида на курса, за който се отнася ваучерът. Това е възможно само за курсове, за които цената за участие е със същата или с по-висока стойност от тази на курса, за който е издаден ваучерът. Участниците трябва да доплатят разликата между стойността на ваучера и цената на курса, за който искат промяната. Промяната по предходното изречение се допуска само ако за съответния вид и дата на курса има свободни места. Други промени във вида и датата на курса не се допускат.

12.6 Срокът на валидност на ваучерите, които нямат фиксирана дата на курса, е упомената в самия ваучер. Ако в посочения срок получателят на ваучера не се регистрира за съответния курс, той губи правото да извърши това по-късно. Валидността на ваучера може да бъде удължена с 1 или 2 месеца след допълнително доплащане съответно на 20% или 30% от стойността на ваучера. След изтичане на срока по настоящата точка цената на ваучера не подлежи на връщане.

13. Явяване на курса

13.1 Потребителят следва да се яви за участие в курса в указания за съответния кулинарен курс ден и час в Офиса на ФУДИС.

III. ПОКУПКА НА СТОКИ/УСЛУГИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА AMUSEBOUCHE-BG.COM

14. Информация за стоките и услугите

14.1 ФУДИС публикува в AMUSEBOUCHE-BG.COM описание на основните характеристики на всяка стока/услуга, продажната цена с включен данък добавена стойност, както и информация относно пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, срок за доставка и изпълнение на договора, и за правото на отказ на Потребителя (доколкото е приложимо) и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила (ако е приложимо).

14.2 Обявените в AMUSEBOUCHE-BG.COM срокове за доставка са информативни, като конкретният срок за доставка се потвърждава от ФУДИС със съобщението по т. 17.2. В случай на съществено отклонение между обявения и реалният срок, в който може да бъде извършена доставката, ФУДИС иска потвърждение на съгласието на Потребителя с този срок по реда на т. 16.5.

15. Публична покана

15.1 Публикуването на основните характеристики и на цената на стока/услуга на Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в т. 16.1 -16.5 начин.

15.2 ФУДИС си запазва правото да променя по всяко време посочените в AMUSEBOUCHE-BG.COM цени на стоките/услугите, освен ако изрично не е посочил, че продажната цена на определена стока ще бъде валидна за определен срок.

16. Заявка за покупка

16.1 Подаването на заявка за покупка от Потребителя се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

16.1.1 Определяне на вида и количеството на съответната стока/услуга, вкл. и на други параметри, които подлежат на конкретизиране, ако има такива (напр. срок, начална дата при курсовете и др. под.) и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ“, обозначен срещу съответна стока/услуга;

16.1.2 Преглед на вида, единичната цена, количеството и крайната цена на всяка една от добавените в заявката (в „Моята количка“) стоки/услуги. Възможност за промяна на избраните стоки/услуги и за добавяне на нови стоки/услуги;

16.1.3 Продължаване на подаването на заявка чрез натискане на виртуалния бутон „ПОРЪЧАЙ“;

16.1.4 Попълване на данните, необходими за изпълнение на поръчката;

16.1.5 При наличие на активно поле полето „КАПАРО“ за съответната поръчка, Потребителят може да избере при поръчката да заплати само част от продажната цена при извършване на поръчката (по електронен път или чрез банков превод), а остатъкът - чрез наложен платеж на куриера или в брой в Офиса на ФУДИС при получаване на стоката или преди започване предоставянето на услугата или в съответно указания на съответната Интернет страница срок. Размерът на частта, която следва да се заплати авансово и съответно срокът, в който следва да се заплати остатъка са посочени в съответната Интернет страница при формата за поръчка.

16.1.6 Окончателно потвърждение на поръчката чрез натискане на бутона „ПЛАТИ“.

16.2 Заявката за покупка на стока/услуга от Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM се счита за извършена с натискане на виртуалния бутон „ПЛАТИ“. До този момент Потребителят има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки/услуги, количества, адрес на доставка, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

16.3 При посочени непълен, неверен или грешен адрес, електронен пощенски адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че за ФУДИС не възниква задължение за нейното изпълнение.

16.4 Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока/на възможността за предоставяне на съответната услуга и след потвърждаване на валидността ѝ от страна на ФУДИС по реда на т. 17.2.

16.5 Между страните след изрично потвърждение от Потребителя, че е съгласен със срока за доставка на заявената от него за покупка стока.

17. Потвърждаване получаването на заявката

17.1 ФУДИС потвърждава получаването на заявката за покупка чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща незабавно след получаването й, като посочва за срока, в който, след проверка на наличността на заявената стока/ на възможността за предоставяне на съответната услуга ФУДИС ще потвърди валидността и приемането на заявката.

17.2 След проверка на наличността на заявената стока в срока по т. 17.1. ФУДИС потвърждава валидността на заявката и посочва срока за доставка на заявената стока/ за предоставяне на съответната услуга, като изпраща съобщение на посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Това съобщение съдържа следната информация:

17.2.1 наименование, адрес на управление, адрес на мястото, където ФУДИС осъществява стопанската си дейност, и данни за кореспонденция на ФУДИС (включително адрес на електронна поща) и текста на Условията за ползване, Условията за отказ и рекламация и Политиката за защита на личните данни;

17.2.2 информация за основните характеристики на заявената стока/услуга;

17.2.3 крайната продажна цена на стоката/услугата с включени в нея всички данъци и такси, освен в случаите, когато Потребителят е заявил за покупка стока с допълнителни функционалности или опции;

17.2.4 номер на поръчката;

17.2.5 информация за стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка или препратка към тарифата на съответния доставчик на куриерски услуги, съобразно която ще се определят тези разходи;

17.2.6 условията за плащане, изпълнение, датата, на която ФУДИС се задължава да достави стоката/предостави услугата, а когато е приложимо – предвидените от ФУДИС начини за разглеждане на жалби на Потребители;

17.2.7 заявление за предоставяната от ФУДИС търговска гаранция, ако има такава.

17.3 Индивидуалният договор за покупка на стока/ услуга с Потребителя се счита за сключен от момента на получаване на съобщението по т. 17.2.

17.4 В случай, че ФУДИС не разполага със заявената за закупуване стока/не може да предостави заявената услуга, в срока по т. 17.1 същият уведомява Потребителя за това обстоятелство чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен пощенски адрес. В тези случаи ФУДИС възстановява на Потребителя заплатените от него суми за закупуване на заявената стока/ услуга, ако има такива, в пълен размер не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на уведомлението по предходното изречение.

18. Цени

18.1 Всички цени в AMUSEBOUCHE-BG.COM са обявени в български левове и са с включен данък върху добавената стойност.

18.2 Указаните в AMUSEBOUCHE-BG.COM цени на отделните стоки/услуги са за единично количество и не включват разходите за доставка.

18.3 Дължимата от Потребителя продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в т. 16.1-16.5 по-горе.

19. Отстъпки

19.1 В някои случаи ФУДИС може да предостави отстъпки от посочените цени на стоките/услугите. Това обстоятелство и точният размер на отстъпката са изрично указани в описанието на съответната стока/услуга, непосредствено до графа „Цена“.

19.2 По своя преценка ФУДИС може да предостави на Потребителя Промо код на електронния пощенски адрес, с който е регистриран в AMUSEBOUCHE-BG.COM. Попълването на Промо код дава възможност на Потребителя да ползва отстъпка от цената на стоките. Крайната цена на стоките след намалението чрез попълването на Промо код ще бъде видна за Потребителя след натискане на виртуалния бутон „ПОТВЪРДИ“. Предоставянето на Промо код е право, но не и задължение на ФУДИС, и зависи изцяло от преценката на ФУДИС, освен ако изрично не е посочено друго.

20. Разходи за доставка

20.1Пощенските или транспортните разходи, свързани с доставката на заявената за покупка стока до посочен от Потребителя адрес за доставка, не са включени в посочените в AMUSEBOUCHE-BG.COM цени на предлаганите стоки и са изцяло за сметка на Потребителя.

21. Начин на плащане

21.1 Продажната цена може да бъде платена от Потребителя по някой от следните начини:

21.1.1 В брой с наложен платеж (не е приложимо за заплащане на цена на участие в кулинарен курс);

21.1.2 В брой в Офиса на ФУДИС;

21.1.3 С карта;

21.1.4 Чрез ePay. Плащания през ePay могат да се извършват със следните видове банкови карти: национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или международни карти. При избор на начин на плащане чрез ePay във формата за заявка на стоки/услуги на AMUSEBOUCHE-BG.COM и натискане на виртуалния бутон „ПЛАТИ“ по т. 16.2., Потребителят автоматично бива пренасочен към платежния сървър на ePay.bg. При успешна трансакция ФУДИС генерира електронна разписка за извършената транзакция, която Потребителят следва да отпечата и да задържи копие от нея за бъдещи справки.

21.1.5 Плащане чрез банков превод;

21.1.6 По друг начин, посочен на AMUSEBOUCHE-BG.COM.

21.2 Потребителят заплаща продажната цена на закупената от него стока/услуга, както следва:

21.2.1 В случаите по т. 21.1.1. – в момента на доставката на стоката на посочения адрес за доставка;

21.2.2 В случаите по т. 21.1.2. и 21.1.3. – на място в Офиса на ФУДИС при получаване на стоката/преди предоставяне на съответната услуга;

21.2.3 В случаите по т. 21.1.4. – в момента на автоматичното пренасочване на Потребителя към платежния сървър на ePay.bg;

21.2.4 В случаите по 21.1.5. – в срок до 2 работни дни от потвърждаване наличността на заявената за покупка стока по реда на т. 17.2. или съответно от потвърждаване съгласието на Потребителя със срока за доставката на стоката по реда на т. 16.5;

21.2.5 В случаите по 21.1.6. – съобразно сроковете, указани на съответната Интернет страница.

21.3 С приемането на тези Условия за ползване Потребителят се счита за изрично уведомен и се съгласява продажните цени на всички заявени за покупка от него стоки/услуги да бъдат заплащани преди доставката им, освен в случаите по т. 21.1.1,. 21.1.2. и 21.1.3.

21.4 Всички пощенски или транспортни разходи, свързани с доставката на заявената за покупка стока, се заплащат директно на съответния доставчик на куриерски услуги.

22. Доставка

22.1 Потребителят има възможност да избере да получи заявената за покупка стока от някой от указаните складове или гишета на доставчика на куриерски услуги или същата да му бъде доставена от доставчика на куриерски услуги на посочения от него адрес за доставка. Поради хигиенни изисквания хранителните стоки (ако има такива), продавани през AMUSEBOUCHE-BG.COM, могат да бъдат получени от Потребителя само на място в Офиса на ФУДИС.

22.2 Заявената за покупка стока се предава от ФУДИС на доставчика на куриерски услуги и се доставя в избрания от Потребителя склад или гише на куриера или на посочения от Потребителя адрес за доставка в посочения в съобщението по т. 17.2. срок. Задължението на ФУДИС да предаде на Потребителя закупената от него стока се счита спазено с предаването ѝ на доставчика на куриерски услуги.

22.3 Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

22.4 При заявяване на няколко стоки за покупка с една заявка, при което срокът за доставка на различните стоки е различен, ФУДИС си запазва правото със съобщението по т. 17.2. да предложи на Потребителя доставката им да се извърши на части. В тези случаи ФУДИС изпраща информация за алтернативно възможните срокове за доставка при доставяне на всички заявени за покупка стоки наведнъж и съответно на части с указания за начина за потвърждаване съгласието на Потребителя с предложената възможност за разделяне доставката на заявените за покупка стоки на части чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. В случай че Потребителят не потвърди съгласието си с предложената възможност за доставка на части, заявените за покупка стоки се доставят наведнъж в срока, определен за такава доставка в съобщението по т. 17.2.

23. Предаване на стоката

23.1 Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което взима или приема същата като потвърждава получаването ѝ от името на Потребителя. При получаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи.

23.2 Потребителят се задължава да получи стоката, или съответно да осигури лице, което да извърши тези действия от негово име в срока за изпълнение на доставката и на определеното място за доставка.

23.3 В случай че Потребителят е избрал да получи стоката от посочен от него склад или гише на доставчика на куриерски услуги и не го направи в срока за изпълнение на доставката, ФУДИС се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

23.4 В случай че Потребителят е избрал стоката да бъде доставена до посочен от него адрес и не бъде намерен в срока за доставка на този адрес или не е осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ФУДИС се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

23.5 В случай че Потребителят е поръчал хранителни продукти и не се яви в Офиса на ФУДИС за получаване в рамките на посочения в съобщението по т. 17.2 срок за получаване на доставката, ФУДИС се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

23.6 Всички допълнителни пощенски и транспортни разходи, както и разходи по съхранение на стоката, свързани с неизпълнение от страна на Потребителя на задълженията му по т. 23 или с неосигуряване на условия и достъп за взимане или предаване на стоката в срока за доставка от негова страна, са за сметка на Потребителя.

23.7 Потребителят е длъжен да огледа получената или доставената му стока в момента на получаването ѝ в присъствието на куриера/представител на ФУДИС като при установяване на каквито и да е увреждания се съставя констативен протокол, който се подписва от него и куриера/представителя на ФУДИС.

24. Приемане на стоката

24.1 Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед.

24.2 При условията на т. 24.1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до ФУДИС, да предяви предоставената му търговска гаранция или рекламация (доколкото е приложимо) или да върне доставената му стока и да иска от ФУДИС възстановяване в пълен размер на заплатените от него суми за закупуване на съответната стока. В случай на връщане на стоката по предходното изречение, ФУДИС възстановява на Потребителя заплатените от Потребителя суми за закупуване на стоката в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал същата и е поискал възстановяване на заплатените от него суми.

25. Търговска гаранция

25.1 ФУДИС може да предоставя търговска гаранция за някои от предлаганите в AMUSEBOUCHE-BG.COM стоки. Търговска гаранция се предоставя единствено за стоки, за които изрично е отбелязано, че се предоставя такава в съответните Интернет страници в AMUSEBOUCHE-BG.COM.

25.2 Предоставяната от ФУДИС търговска гаранция по т. 25.1. е обвързваща единствено за него, освен ако изрично не е посочено друго в заявлението за предоставяне на съответната търговска гаранция.

25.3 Срокът на търговската гаранция започва да тече, считано от датата на предаване на стоката на Потребителя съгласно т. 23.1. Начинът и необходимите документи за предявяване на рекламация при търговска гаранция се указват в съответното заявление за предоставяне на търговска гаранция.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

26. Права на Потребителя

26.1 Потребителят има право:

26.1.1 На достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез AMUSEBOUCHE-BG.COM при спазване на изискванията за достъп, определени от ФУДИС;

26.1.2 На достъп до и корекция в реално време (online) на личните си и други данни, въведени при регистрацията му или след това, посредством Профила си;

26.1.3 Да оттегли по всяко време съгласието си да получава непоискани търговски съобщения дадено при регистрацията в AMUSEBOUCHE-BG.COM по всяко време и съответно да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения;

26.1.4 Да публикува мнения, коментари и др. на предвидените за това места (напр. в секция „Кулинарен блог“) в AMUSEBOUCHE-BG.COM при спазване на всички изисквания на Условията за ползване;

26.1.5 На достъп до съдържанието, публикувано в AMUSEBOUCHE-BG.COM, единствено за лично ползване, при използване на нормалните функционалности на AMUSEBOUCHE-BG.COM. Достъп до мултимедийно съдържание (аудио и видеозаписи/файлове) може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от AMUSEBOUCHE-BG.COM до крайното устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя да гледа и слуша аудио- и видеозаписи в реално време, при което на устройството на Потребителя не се съхранява постоянно копие и което не дава възможност за изтегляне, записване (съхраняване), разпространение и/или отложено гледане или прослушване, освен ако това е изрично и недвусмислено разрешено от ФУДИС, например чрез посочване на опция за изтегляне (бутон за изтегляне/ сваляне или електронна препратка (линк)) към съответното съдържание.

26.1.6 По всяко време по своя преценка да прекрати използването на предоставяните от ФУДИС Услуги, като прекрати регистрацията си. Прекратяването на регистрацията става посредством натискане на виртуален бутон „Прекрати регистрацията“ в Профила на Потребителя. След прекратяване на регистрацията, договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията. ФУДИС следва да преустанови достъпа на Потребителя до Потребителския му профил, а съдържанието (мнения, коментари и т.н.), качено от Потребителя Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM престава да бъде видимо за трети лица. Прекратяването на регистрацията не засяга действието на валидно сключените преди това въз основа на заявки за покупка на стоки/услуги индивидуални договори.

26.2 Потребител, който има качеството „потребител“ по смисъла на ЗЗП, има право на отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор и право рекламация за всяко несъответствие на доставената от ФУДИС стока с договореното. Редът за упражняване на правото на отказ и рекламация е уреден в Условия за отказ и рекламация, които са достъпни в Интернет на следната Интернет страница …..

27. Задължения на Потребителя

27.1 Потребителят се задължава:

27.1.1 Да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка;27.1.2 Да плати цената на заявената от него стока/услуга и разходите по доставката;

27.1.3 Да приеме стоката/ приеме изпълнението на услугата респ. да се яви в Офиса на ФУДИС, за да получи стоката/приеме изпълнението на услугата;

27.1.4 Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

27.2 Потребителят се задължава при използване на предоставяните от ФУДИС Услуги чрез AMUSEBOUCHE-BG.COM:

27.2.1 Да спазва българското законодателство, Условията за ползване, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;

27.2.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

27.2.3 Да уведомява незабавно ФУДИС за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на AMUSEBOUCHE-BG.COM;

27.2.4 Да не се намесва в правилното действие на Системата на ФУДИС, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, както и да не използва AMUSEBOUCHE-BG.COM по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service”);

27.2.5 Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в AMUSEBOUCHE-BG.COM, и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

27.2.6 Да не се представя за друго лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

27.2.7 Да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване;

27.2.8 Да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ФУДИС на AMUSEBOUCHE-BG.COM с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на AMUSEBOUCHE-BG.COM;

27.3 Потребителят се задължава в процеса на ползване на Услугата публикуване на мнения, коментари и др. в AMUSEBOUCHE-BG.COM U да:

27.3.1 Публикува текстове само на български език със символи на кирилица. Изключение се допуска само за потребителските имена, електронните препратки (линкове) и цитатите от чуждестранни източници, като последните трябва да са придружени с превод или кратко резюме на български език;

27.3.2 Не публикува груби и оскърбителни мнения и коментари;

27.3.3 Не прави едносрични публикации, публикации, съдържащи само емотикони, публикации, съдържащи само електронни препратки (линкове) към външни Уебсайтове;

27.3.4 Не изпраща еднакви, приканващи или рекламни съобщения;

27.3.5 Не използва елементи от Профила си или мненията/коментарите си в AMUSEBOUCHE-BG.COM за развиване на търговска/рекламна дейност или за популяризиране на други Уебсайтове;

27.3.6 Потребителят е единствено отговорен за законността на съдържанието, което публикува чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването и за последствията от това публикуване.

28. Права на ФУДИС

28.1 ФУДИС има право:

28.1.1 Да поставя електронни препратки (линкове) към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки (линкове) и рекламни банери, сочещи към Уебсайтове, намиращи се извън контрола на ФУДИС, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в Профила на Потребителя;

28.1.2 Да изпраща непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от ЗЕТ до Потребители, които са изразили съгласие да получават такива съобщения в процедурата по регистрация или на по-късен етап, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и др.

28.2 ФУДИС няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги и не носи отговорност за мнения, коментари и др. на Потребителя, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. ФУДИС няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя при ползване на Услугите, предоставяни чрез AMUSEBOUCHE-BG.COM.

28.3 ФУДИС се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите. Независимо от горното ФУДИС не гарантира, че информацията достъпна в AMUSEBOUCHE-BG.COM е пълна, точна, вярна и без грешки.

28.4 ФУДИС има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на ФУДИС, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или правата и законните интереси на трети лица;

28.5 ФУДИС няма задължение да съхранява или да възстановява информация от или за Потребителя, която е изтрита от Потребителя, от ФУДИС или от трето лице, независимо от причините за изтриването.

28.6 ФУДИС няма задължение да изтрива източниците на информация, публикувани в AMUSEBOUCHE-BG.COM при поискване от Потребителя, който ги е качил.

28.7 ФУДИС има правото незабавно и без предизвестие да блокира достъпа на Регистрирания потребител до Потребителския му профил в случай че по преценка на ФУДИС Регистрираният потребител нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или правата и законните интереси на ФУДИС или на трети лица. В тези случаи ФУДИС има право и да прекрати регистрацията на Регистрирания потребител и да премахне от Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM всички негови мнения, коментари и др. Договорът с Регистрирания потребител се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

28.8 ФУДИС има правото да редактира или премахва по своя преценка мнения, коментари и др., публикувани на Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM.

28.9 Когато ФУДИС получи информация, която дава основание да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или нарушение, ФУДИС има право по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или нарушение.

28.10 ФУДИС си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в AMUSEBOUCHE-BG.COM и/или в Профила на Потребителя.

29. Задължения на ФУДИС

29.1 ФУДИС се задължава:

29.1.1 Да прехвърли на Потребителя собствеността на закупената стока/да предостави заявената услуга;

29.1.2 Да достави в срок закупентата стока;

29.1.3 Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

30. Интелектуална собственост

31.1 Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на AMUSEBOUCHE-BG.COM (включително наличните бази данни), са обект на закрила съгласно българското законодателство, принадлежат на ФУДИС или на съответно указаното лице, отстъпило правото на ползване на ФУДИС, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

31.2 Правото на достъп на Потребителя, както и на всеки друг посетител на Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят, както и всеки друг посетител на Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, нямат право да премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е ФУДИС или трето лице.

31.3 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ФУДИС, Потребителят дължи на ФУДИС неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ФУДИС от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

VI. ОТГОВОРНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

31. Отговорност

31.1 ФУДИС полага грижи информацията в AMUSEBOUCHE-BG.COM да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочил нещо различно на Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM (доколкото е приложимо). ФУДИС полага грижи за предоставяне на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемането на тези Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а Страните се съгласяват, че ФУДИС не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на Услугите вреди, освен ако са причинени от ФУДИС умишлено или при проявена груба небрежност.

31.2 ФУДИС не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на Потребителя, или за загуба на данни произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Услугите.

31.3 Доколкото няма обективната възможност и задължение, и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в AMUSEBOUCHE-BG.COM и в Профила на Потребителя електронни препратки (линкове), рекламни банери и търговски съобщения от трети лица, ФУДИС не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се в тези Интернет страници, ресурси и съобщения. ФУДИС не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа до или недостоверността на тези материали и съдържание.

31.4 ФУДИС не носи отговорност за непредоставяне на Услугите, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ФУДИС, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Информационната система или Сървърите на ФУДИС.

31.5 ФУДИС не гарантира, че достъпът до Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки.

31.6 С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ФУДИС грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ФУДИС за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения в Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

31.7 Страните приемат, че ФУДИС не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или за предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани на тестове от страна на ФУДИС с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ФУДИС предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите чрез публикуване на съобщение за това в AMUSEBOUCHE-BG.COM или по друг подходящ начин.

32. Обезщетения

32.1 Потребителят се задължава да обезщети ФУДИС и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с действия/бездействия на Потребителя при ползването на Услугите в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия за ползване или добрите нрави.

32.2 Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети ФУДИС за всички вреди, причинени в следствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на тези Условия за ползване.

33. Прекратяване на договора

33.1 Освен в случаите предвидени в тези Условия за ползване, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

33.1.1 преустановяване на дейността на ФУДИС или прекратяване на поддържането на Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM;

33.1.2 взаимно съгласие на страните за прекратяването;

33.1.3 други предвидени в закона случаи.

32.1 В случай на прекратяване на договора между Страните на каквото и да е основание, ФУДИС има право да спре незабавно достъпа на Потребителя до Профила му, да прекрати регистрацията му и да премахне от AMUSEBOUCHE-BG.COM цялото разположено от него съдържание (мнения, коментари и др.) при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора ФУДИС не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа му до Профила му, прекратяването на регистрацията му, премахването на разположеното от него съдържание от AMUSEBOUCHE-BG.COM, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

34. Отговорност

34.1 Доколкото предоставяните от ФУДИС Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани, както и във връзка със законодателните промени, Условията за ползване могат да бъдат променяни едностранно от ФУДИС.

34.2 При извършване на промени в Условията за ползване, ФУДИС довежда тези промени до знанието на Потребителя чрез публикуването им на видно място в AMUSEBOUCHE-BG.COM или в Потребителския му профил и чрез изпращане на съобщение за промените на електронния пощенски адрес, посочен в Профила му, съдържащо текста на измененията в 7-дневен срок от промяната. ФУДИС предоставя на Потребителя текста на измененията, така че Потребителят да има възможност да свали и съхрани променените Условия за ползване по начин, който позволява тяхното възпроизвеждане.

34.3 Ако Потребителят не е съгласен с измененията на Условията за ползване, Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Условия за ползване. И в двата случая договорът се прекратява автоматично с получаване от страна на ФУДИС на уведомлението на Потребителя по т. 34.4., освен ако ФУДИС изрично не е предвидил с изменението в Условията за ползване възможност за продължаване ползването на Услугите при действащите преди изменението Условия за ползване.

34.4 Потребителят упражнява правото си на отказ по т. 34.3., като изпраща до ФУДИС на пощенски адрес: гр. София, 1407, кв. Лозенец, бул. Черни Връх №47, Бизнес Център Витоша, ет. 1, по електронна поща на: contact@amusebouche-bg.com. писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по т. 34.2.

34.5 Ако в рамките на срока по т. 34.4. Регистрираният потребител не заяви, че отхвърля промените в Условията за ползване, той се счита за обвързан от тях. Измененията в Условията за ползване обвързват Потребителя, когато той е уведомен за тях при условията на т. 34.2 и не е упражнил правото си по т. 34.3.

34.6 Промените в Условията за ползване не засягат отношенията между Потребителя и ФУДИС, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по т. 34.4 заявка за покупка.

35. Информация относно Потребителите

35.1 ФУДИС има право да събира и използва информация относно Потребителите. Условията, при които ФУДИС обработва и защитава тази информация, включително лицата, на които може да я разкрива и реда за това, са уредени в тези Условия за ползване и в Политиката за защита на личните данни.

36. Писмена форма

36.1 Писмената форма се счита за спазена при изпращане на съобщения по електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в AMUSEBOUCHE-BG.COM и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. С приемането на Условията за ползване Потребителят се съгласява да получава изискуемата по ЗЗП информация при сключване на договори от разстояние по начините, изброени в настоящата точка, като това се счита за съгласие за получаване на информацията на „друг траен носител“ по смисъла на чл. 48, ал. 1 вр. § 13, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

36.2 С приемане на настоящите Условия за ползване и сключване на договор помежду си, Страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата Информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

36.3 В случай, че Потребителят е посочил невалиден пощенски адрес или невалиден адрес на електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ФУДИС, дори ако не е било получено.

37. Недействителност

37.1 Ако някоя клауза на Условията за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или от установената практика или обичай.

38. Приложимо право и уреждане на спорове

38.1 Приложимо по отношение на Условията за ползване е българското право и съответно за неуредените от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

38.2 Всички спорове между Страните, породени от договора между страните или отнасящи се до него ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

38.3 Потребителят, който има качеството на „потребител“ по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП е информиран, че при наличие на спор с ФУДИС относно предоставяните по силата на тези Условия за ползване услуги може да отнесе същия за решаване към орган за Алтернативно решаване на спорове (орган за АРС) по смисъла на чл. 181а, ал. 2 ЗЗП. Орган за АРС, който е компетентен да разглежда посочените спорове, е Общата Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник. Адресът на Общата Помирителна комисия е: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg и електронен пощенски адрес (имейл): adr.sofia@kzp.bg. Потребителят също така е информиран, че при наличие на спор с ФУДИС относно предоставяните по силата на тези Условия за ползване услуги може да подаде жалба към посочения по-горе орган за ОРС, като използва платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е достъпна на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG. Повече информация за органа за ОРС и процедурата, по която същият разглежда спорове, може да бъде намерена в Списъка на признатите органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България (одобрен със Заповед No РД-16-88/03.02.2016 г., допълнен със Заповед No РД-16-1291/02.12.2016 г.), достъпен на следния интернет адрес: https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/spisuk_adr_organi_dec_2016.pdf.

39. Форсмажорни обстоятелства/Непреодолима сила

39.1 ФУДИС няма да отговаря пред Потребителя на услугите за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия в случай на непреодолима сила: непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер (включително пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган или друго природно бедствие), война, чужди вражески действия, военни действия (независимо дали е обявена война), гражданска война, бунт, революция, въстание, военна или узурпаторка власт или конфискация, терористични действия, национализация, блокада, ембарго, стачка, локаут и др. Когато ФУДИС се позовава на форсмажорно обстоятелство/непреодолима сила, ФУДИС ще уведоми Потребителя на услугата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията на ФУДИС по тези Общи условия.

39.2. Ако форсмажорното обстоятелство/непреодолимата сила продължи повече от 30 дни, всяка една от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договорните си отношения без да дължи на другата страна обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Настоящите Условия за ползване са приети с решение на управителя на „ФУДИС” ООД на 01.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.

 


Молим да се запознаете с тази Политика, която е неразделна част от Общите условия за ползване на услугите, достъпни през Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM („Условията“). Aко не сте съгласни с условията в нея, преустановeте използването на Уебсайта.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Във връзка с предоставянето на своите Услуги чрез Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM („Уебсайт“/а) „ФУДИС“ ООД („ФУДИС“) обработва данните относно Потребителите, както и относно други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“; „Вие“), в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни („Политиката“). Лични данни е всяка информация, която се отнася до Субектите на данни и чрез която те могат да бъдат идентифицирани. Тази Политика описва правилата и принципите, които ФУДИС следва при събирането и обработването на лични данни на Субектите на данни, както и на друга информация, чрез която ФУДИС не може да идентифицира Субектите. Всички термини използвани в тази Политика, имат значението определено в Условията, освен ако тук изрично не е предвидено друго.

При събирането и обработването на лични данни ФУДИС спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“).

2. ЗА КАКВИ ЛИЦА ФУДИС ОБРАБОТВА ДАННИ

ФУДИС има право да събира и обработва информация относно следните Субекти на данни:

1) Потребители на Услугите, предоставяни през Уебсайта;

2) участници в кулинарните курсове, организирани от ФУДИС, включително малолетни и непълнолетни лица, записани от техните родители/настойници/попечители за участие в кулинарен курс, организиран от ФУДИС;

3) родители/ настойници/ попечители на малолетни и непълнолетни участници в кулинарните курсове, организирани от ФУДИС;

4) физически лица, отправили запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция до ФУДИС, както относно техни представители;

5) физически лица, информация за които може да се съдържа в такива обаждания запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправени към ФУДИС от трети лица.

3. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВА ФУДИС

3.1. Информация, която Субектите на данни предоставят на ФУДИС

Използването на Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, е доброволно. Във формите, чрез които се предоставят лични данни, ФУДИС ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. Данните, които се изискват задължително от ФУДИС, са данни, без които е невъзможно да се предостави съответната Услуга.

Регистрация/ Създаване на Потребителски профил
За да използват определени Услуги, Субектите на данни трябва да създадат собствен Потребителски профил чрез регистрация в Уебсайта като предоставят лични данни, отнасящи се до тях, като име, фамилия, телефон, дата на раждане, email адрес, адрес и парола. В допълнение към тези данни при регистрация на Потребителски профил ФУДИС автоматично събира и информация, необходима за идентифицирането на Потребителя и за възпроизвеждане на тяхното електронното изявление по извършване на регистрацията и по приемането на Условията, на тази Политика и на Условията за отказ и рекламация при сключен договор през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM като логове на времето и IP адреса, от който са извършени.

Регистрация чрез Вход с Фейсбук
При създаване на Потребителски профил чрез функционалността на Уебсайта „Вход с Фейсбук“ всички или част от необходимите за регистрацията данни на Субекта на данни се изпращат директно и автоматично от профила, който Субектът на данните има във Facebook/Фейсбук към ФУДИС и по-конкретно: име, електронен пощенски адрес, снимка и другите данни, които сте направили достъпни за извличане при такава регистрация през функционалностите на социалната мрежа Facebook/Фейсбук. Със заявяването на регистрация в Уебсайта чрез Вход с Фейсбук Субектът на данните изразява своето изрично съгласие да бъде осъществен достъп до данните относно регистрацията му във Facebook/Фейсбук (www.facebook.com) и те да бъдат предоставени на ФУДИС от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com и което обработва данните на Субекта на данни).

Съхраняване на мнения, коментари и др. под.
След регистрацията, Субектите на данни имат възможност да публикуват мнения, коментари и др. под. в Уебсайта, където е предоставена техническа възможност за това. Съдържанието, което Вие публикувате в Уебсайта, ще бъде публично достъпно и може да съдържа разнообразна информация отнасяща до Вас, която се определя изцяло от Вас. Не включвайте в публикуваните от вас мнения, коментари и др. под. в Уебсайта информация, отнасяща до Вас или до трети лица, която не желаете или нямате право да споделяте публично.

ФУДИС не събира специални категории (чувствителни) данни или данни за присъди и нарушения
Услугите на Уебсайта и предоставените в Уебсайта функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и на данни за присъди и нарушения по чл. 10 от Регламента. ФУДИС Ви препоръчва в мненията, коментарите и в друго подобно съдържание, които помествате в Уебсайта, да не включвате данни, разкриващи Вашия или на трети лица расов или етническия произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние, за сексуалния живот или сексуалната ориентация, или данни, свързани с присъди или нарушения.

 

Използването на Услугите не изисква да се предоставят към ФУДИС съществени данни от документите за самоличност като номер на паспорт/ лична карта, срокове на валидност, копия на такива документи и др. подобни.

 

ФУДИС не е длъжно и не следи за наличието на посочените тук данни в Уебсайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

 

Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към ФУДИС, постъпила чрез електронни форми в Уебсайта, чрез обаждания към телефонната централа на ФУДИС, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Други данни
ФУДИС може да обработва и други данни, отнасящи се до Субектите на данни, в случаите, когато Субектите на данни предоставят доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Уебсайта, включително анкети и допитвания за целите, за които са създадени съответните електронни форми или се извършват съответните анкети и допитвания.

3.2. Данни, свързани с използването на Услугите

Сайта записва автоматично данни за посещенията под формата на логове и бисквитки. Записват се данни относно потребителските сесии – IP адреси, времетраене на посещението, дании попълнени в форми за регистрация и поръчка с цел запомнянето им в сесията на потребителя. Целта на записване на данните е по-добра използваемост на сайта от клиентите, сигурност и статистика за маркетингови цели.

Покупка на стоки/ услуги през Уебсайта
Част от Услугите в Уебсайта са свързани с възможности за извършване на покупка на стоки/ услуги през Уебсайта. За да бъдат използвани функционалности на Уебсайта като електронен „Магазин“ и записване за участие в кулинарен курс, Субектите на данни предоставят своите име; фамилия; адрес на електронна поща; телефон; адрес за доставка; пощенски код; промоционален код за отстъпки (ако е приложимо); номер на ваучер (ако е приложимо); избират метод на плащане, както и по своя преценка могат да предоставят друга информация, отнасяща се за Субектите на данни – напр. ако същите доброволно я посочат като коментар към покупката.

Предоставяне на данни за ЕГН (съответно БУЛСТАТ/ ДДС номер) може да е необходимо само и единствено с оглед издаването на валидна фактура на физическо лице или едноличен търговец (ЕТ) при покупка на стока или услуга.

За обработване на покупката и плащането по нея ФУДИС обработва информация за дължимата цена, за начина на извършването и за размера на плащанията (номер на банкова сметка (IBAN) и др. под.).

Участие в кулинарен курс
За участие в кулинарен курс, организиран от ФУДИС, е необходимо да бъде предоставена определена информация с оглед гарантиране на безопасността, живота и здравето на участниците по време на курса и по-конкретно: пълна информация за хранителните продукти, вещества, уреди и др. под., с които има пречка те да влизат в контакт.

За записване в кулинарен курс, организиран от ФУДИС на малолетно/ непълнолетно лице, неговите родители/настойници/ попечители следва да предоставят своите три имена и телефон за контакт; три имена на лицето, което записват за участие; информация за родствени връзки и законно представителство спрямо лицето и възраст на лицето.

При заместване на участник, записан за даден кулинарен курс, организиран от ФУДИС от трето лице, това трето лице следва да предостави на ФУДИС своите три имена.

В определени случаи е възможно записването за участие в кулинарен курс или за други услуги, предоставяни от ФУДИС, да става посредством търговски партньори на ФУДИС или със съдействието на такива лица. В тези случаи ФУДИС и съответният партньор може да обменят помежду си информация, включително лични данни относно записал сe за участиe по този начин участник – напр. имена, номер на ваучер (ако е приложимо), информация за вид на закупената услуга (напр. вид кулинарен курс), статус на услугата (изпълнена, неизпълнена, отменена и др. под.), дата за и дата на изпълнение, информация със съдействието на кой търговски партньор на ФУДИС е закупена услугата (ако е приложимо) и друга свързана с предоставянето на съответната услуга информация. Такова предаване се извършва само и единствено доколкото е необходимо за отчитане на изпълнението на договорните задължения на ФУДИС към търговските му партньори да предостави закупената услуга на Субектите на данни.

Логове, автоматично събиране на данни
ФУДИС събира и съхранява лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от закона, както и информация, необходима за възпроизвеждане на извършени от Субектите на данните електронни изявления и за тяхното идентифициране в случай на правен спор.

В допълнение Уебсайтът използва технология, която записва и съхранява за ограничен период от време автоматично информация за използването му и по-конкретно кои страници от Уебсайта разглеждат посетителите (регистрирани или нерегистрирани), техните IP адреси и кои уеб браузъри използват посетителите на Уебсайта. Уебсайтът съдържа и линкове (електронни препратки) към други страници на Уебсайта. ФУДИС може да използва технология, за да проследи колко често се използват тези линкове и кои страници от Уебсайта посетителите избират да прегледат.

 

Бисквитки (cookies) и други подобни технологии
ФУДИС може да използва бисквитки и други подобни технологии в Уебсайта и при предоставяне на Услугите да обработва информацията, събирана чрез такива технологии.

ФУДИС има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Субекта на данните бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Субекта на данните и дават възможност за възстановяване на информация за Субекта на данните, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. С приемането на тази Политика Субектът на данните се съгласява с инсталирането на такива бисквитки.

При предоставяне на Услугите ФУДИС съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Субекта на данните и съответно я обработва с цел:

1. Осигуряване на нормален и качествен достъп на Субекта на данните до Услугите, достъпни през Уебсайта, с всички техни функционални възможности;

2. Проследяване и предотвратяване извършването на Злоумишлени действия.

Субектът на данните има право:

 • по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на бисквитките от страна на Субекта на данни може да доведе до пълна или частична невъзможност на Субекта на данни да достъпи до Уебсайта и/или Услугите, достъпни през него, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което ФУДИС не носи отговорност;
 • по всяко време да получи информация относно съхраняваните от ФУДИС в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към ФУДИС на следния адрес за електронна поща: office@amusebouche-bg.com

ФУДИС използва два вида бисквитки – „временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Субекта на данни след като последният затвори Интернет своя браузър) и „постоянни“ (които остават на крайното устройство на Субекта на данни, докато последният не ги изтрие). Постоянните бисквитки могат да бъдат отстранени от Субекта на данни съобразно инструкциите на използвания от Субекта на данни Интернет браузър.

4. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Цели и правни основания за обработването

ФУДИС събира, използва и обработва информацията, описана по-горе за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора на ФУДИС със Субекта на данни по предоставяне на Услугите чрез Уебсайта;
 • Цели, необходими за легитимните интереси на ФУДИС или на трети лица;
 • Цели, за които Субектите на данни са дали своето изрично съгласие за обработване на данните им;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ФУДИС.

Целите, необходими за стъпките по сключването и за изпълнението на договора между Субекта на данните и ФУДИС, включват необходимото обработване на данни при извършване на регистрация и създаване на Потребителски профил и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Уебсайта. В допълнение тези цели включват и:

 • осъществяването на необходимата комуникация със Субекта на данните, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставянето на Услугите или уведомяването на Субекта на данни за промени в предоставяните Услуги;
 • обработване и събиране на дължими от Потребителя плащания на закупените стоки/услуги.

Целите на легитимните интереси на ФУДИС или на трети лица (други ползватели на Уебсайта (регистрирани и нерегистрирани потребители на Уебсайта), служители на ФУДИС и негови подизпълнители или доставчици на услуги), за които може да е необходимо обработване на личните данни на Субектите на данни, включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта от страна на Субектите на данни и от страна на другите Потребители, включително за целите на поддръжката и администрирането на Уебсайта и на Услугите, предотвратяване на кибер атаки и други Злоумишлени действия – за тези цели ФУДИС обработва всички посочени по-горе категории данни;
 • Осъществяване на търговската дейност на ФУДИС и изпълнение и отчитане на изпълнението на договорните задължения на ФУДИС към търговски партньори, предлагащи или промотиращи по друг начин неговите услуги. Приложимо е само ако участие в кулинарен курс или друга услуга е закупена от или чрез съдействието на такъв партньор;
 • Осъществяване на необходимата комуникация със Субектите на данните, включително по електронен път, във връзка с уведомяването им при промени в Условията, в Условията за отказ и рекламация, в тази Политика и други важни промени, свързани с Услугите или с функционирането на Уебсайта;
 • Дейности по извършване на проверки във връзка с постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;
 • Осъществяване и закрила на правата и законни интереси на ФУДИС, включително и по съдебен ред и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите посетители в Уебсайта – за тези цели ФУДИС обработва всички, посочени по-горе категории данни;
 • Администриране и управление на Услугите, предоставяни през Уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM и обслужване на Потребителя;
 • Управление и контрол на качеството на предоставяните от ФУДИС Услуги.

Целите, свързани със спазване на законови задължения на ФУДИС включват:

 • Изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи;
 • при изпълнение на законовите задължения на ФУДИС да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги, със защитата на данните Ви и др. под.
 • Приемането и обслужването на откази от договори за продажба на стоки или за предоставяне на Услуги (ако е приложимо), рекламации и търговски гаранции, за изпълнението на задълженията на ФУДИС;
 • Дейности по осчетоводяване и отчитане на получени плащания, съобразно действащото законодателство (данъчно и счетоводно законодателство и др.).

При наличие на изрично съгласие от страна на Субектите на данни, данните им могат да бъдат обработвани за конкретните цели, за които са дали съгласие:

 • Дейности за целите на директния маркетинг като например провеждане на анкети, допитвания, маркетингови проучвания и др. под. – за такива цели ФУДИС обработва единствено данните, които изрично са предоставени от Субектите на данни или са се съгласили да бъдат обработвани в конкретно даденото от тях съгласие, както и данните, които са предоставили в рамките на конкретната анкета, допитване и др. под.;
 • Други цели, за които са дали изричното си съгласие – в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4.2. Периоди на съхранение на информацията

Предоставените на или събираните от ФУДИС лични данни могат да бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на Субектите на данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

Вид данни Период на съхранение
Данни във връзка с регистрация на Потребителски профил и информация за приемане на Условията (дата, час, IP адрес и др.). За периода на поддържане на Потребителския профил в Уебсайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията
Настройки (като избор на език и др. под.) и известия До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквитка, до 1 /една/ година от последното ползване
Фактури и друга финансова информация За периода на поддъжане на Потребителски профил в Уебсайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията или до 10 /десет/ години  считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година
Кореспонденция, жалби и сигнали За периода на поддържане на Потребителски профил в Уебсайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията.
Системни логове. Логове, свързани със сигурност и техническа поддръжка, (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година
Бисквити За период до 1 /една/ година

Независимо от набелязаните по-горе срокове е възможно:

 • Да възникне конкретен правен спор или производство, което да наложи необходимостта от запазване на данните и след изтичане на набелязаните срокове;
 • Задължително указание от компетентен държавен орган за запазване на определени данни/ съдържание.

В тези случаи данните на Субектите на данни ще бъдат съхраняван съобразно указания от компетентния орган срок или до окончателното приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

5. С КОГО ФУДИС СПОДЕЛЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личните данни на Субектите на данни могат да бъдат предоставени на лица, различни от ФУДИС, само в предвидените в Условията, в Условията за отказ и рекламация, в тази Политика или в закона случаи.

Обработващи от името на ФУДИС данните лица
Лични данни на Субектите на данни и друга информация относно тях могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които ФУДИС е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта. Тези данни ще бъдат разкривани само в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи лични данни от името на ФУДИС и ще бъдат задължени да обработват данните при стриктно спазване на указанията на ФУДИС и само за целите, предвидени в Условията, Условията за отказ и рекламация и в тази Политика.

Трети лица
С цел извършване на дейности по администриране дейността на ФУДИС, обслужване на Субектите на данни, информацията относно Субектите на данни може да се предоставя и на партньори на ФУДИС. При обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и проби на работата на Уебсайта, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта, лични данни и друга информация относно Субектите на данни също могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които ФУДИС е възложил извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта. Такива лица могат да бъдат доставчици на платежни услуги, дружества, предоставящи транспортни или куриерски услуги, както и други лица, които участват в обработването и обслужването на плащанията, извършването на доставки и други подобни дейности, свързани с предоставяните през Уебсайта Услуги. В случай че Субектите на данни са закупили участие в кулинарен курс или други услуги, предоставяни от ФУДИС, от търговски партньори на ФУДИС или по друг начин са използвали съдействието на такива лица във връзка със закупуването и ползването на тези услуги, лични данни относно тези Субекти на данни е възможно да бъдат предавани и на такива търговски партньори до степен и в обем необходим за отчетните отношения между тях.

С приемането на тази Политика Субектът на данните декларира, че е информиран и приема информацията относно него респ. информацията, предоставяна от него за другите Субекти на данни (напр. лица, на които е законен представител – малолетни и непълнолетни), да бъде предоставяна от ФУДИС на такива други администратори на лични данни и по-конкретно на търговски партньори на ФУДИС по горния абзац и съответно да бъде обработвана от тях за целите, предвидени в тази Политика.

Наред с горното, ФУДИС може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, когато това е предвидено в закон, включително, ако това бъде поискано от ФУДИС по надлежен начин от надлежен ред компетентен държавен или съдебен орган, когато ФУДИС е получило изричното съгласие на Субекта на данните за това, както и когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ФУДИС или на други потребители на Уебсайта(напр. адвокати, нотариуси и др. под).

6. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с обработването на лични данни, отнасящи се до Субектите на данни, последните имат всички права по Закона за защита на личните данни и Регламента, включително, но не само:

6.1. Право да получат информация относно извършваното обработване на личните данни, отнасящи се до тях, от ФУДИС. Настоящата Политика има за цел да информира Субектите на данни в пълнота за всички дейности по обработване на техните лични данни.

6.2. Право на достъп:

 • да получат потвърждение дали ФУДИС обработва лични данни, отнасящи се до тях;
 • да получите достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата им. Правото на достъп може да бъде упражнено чрез писмено заявление до ФУДИС или в реално време чрез функционалностите на Уебсайта чрез Потребителския профил в него (след регистрацията на Субекта на данни в Уебсайта), освен в случай на техническа неизправност.

6.3. Право на коригиране – да изискват коригирането или допълването на личните им данни, ако същите са неточни или непълни. Субектите на данни може да коригират по всяко време въведената от тях информация в Потребителския им профил по всяко време чрез функционалностите в самия профил.

6.4. Право на изтриване – да изискват изтриването на техни лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в приложимото законодателство по защита на личните данни.

6.5. Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изискват от ФУДИС ограничаване на обработването на личните им данни в рамките на предвиденото в приложимото законодателство по защита на личните данни, ако са налице основанията за това.

6.6. Уведомяване на трети лица – право да изискват от ФУДИС да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни от ФУДИС, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните им данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от ФУДИС.

6.7. Право на преносимост на данните – 5.1. да получат личните данни, които се отнасят до Субектите на днни и които последните са предоставили на ФУДИС, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да предоставят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ФУДИС.

Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнен едновременно следните две условия:

 • обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако е технически осъществимо Субектите на данни имат право да получат пряко прехвърляне на личните данни от ФУДИС към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено само по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

6.8. Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Субектите на данни или по подобен начин ги засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на техните права и свободи и легитимни интереси. За всеки конкретен случай на автоматизирано обработване Субектите на данни имат правото и ще получат от ФУДИС съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за тях, както и за начина на упражняване на правата им по тази точка.

6.9. Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Субекта на данни съгласие, последният може да оттегли съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6.10. Право на възражение - Субектите на данните имат по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, право да възразят срещу обработването на лични данни, отнасящи се до тях, включително срещу профилиране по смисъла приложимото законодателство по защита на личните данни, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на ФУДИС или на трета страна.

В тези случаи ФУДИС прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субектите на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.11 Право на жалба до надзорен орган - Субектите на данните имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното им местопребиваване, мястото им на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако считат, че обработването на лични данни, отнасящи се до тях, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2.

7. ТОЧНОСТ

ФУДИС не носи отговорност за верността на предоставяните от Субектите на данни, не извършва никакви проверки в този смисъл и не гарантира действителната идентичност на физическите лица, предоставили му данните. Във всички случаи на съмнения от страна на Субектите на данните, на установена измама и/или злоупотреба, ФУДИС моли да бъде уведомено незабавно. Субектите на данните се задължават при предоставяне на каквато и да е информация в Уебсайта да не нарушават правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА. ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА ФУДИС

Седалището и адресът на управление на ФУДИС са: гр. София 1309, район Илинден, ж.к. СВ. ТРОИЦА, ул. ВИТА, бл. 315Б, вх. Г, ет. 6, ап. 90, ЕИК 202047367, тел.: +359 896 833 155, електронен пощенски адрес OFICE@FOODIESBG.COM, ДДС номер: BG202047367.

Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където ФУДИС осъществява стопанската си дейност по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП, е гр. София 1407, бул. Черни Връх №47, ет. 1, Бизнес Център Витоша.

Субектите на данни могат да упражнят правата си по т. 6.1-6.10 от тази Политика, като отправят съответно писмено искане към ФУДИС на адреса за кореспонденция на ФУДИС по горния абзац.

Субектите на данни могат да упражнят правата, свързани с личните им данни лично или чрез изрично упълномощено от тях лице (с нотариално заверено пълномощно).

Настоящата Политика е съставена от „ФУДИС“ ООД с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Политиката е утвърдена от Управителя на „ФУДИС“ ООД и е в сила от 24.05.2018 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ от родител/настойник/ПОПЕЧИТЕЛ на малолетно/непълнолетно лице за участие в кулинарен курс

(от 10 ди 18 годишна възраст)

Уважаеми родители/настойници/попечители,

Уведомяваме Ви, че регистрирате Вашето дете (деца), за участие в любителски кулинарен курс, организиран от „ФУДИС” ООД. Курсът включва предварителната подготовка на продукти, приготвянето и дегустацията на разнообразни рецепти. Програмата на курса предвижда работа със стандартно кухненско оборудване. АКО ПОРАДИ НЯКАКВА ПРИЧИНА (ЗДРАВОСЛОВНА, РЕЛИГИОЗНА, ЛИЧНИ УБЕЖДЕНИЯ И ДР.) СЪЩЕСТВУВА ПРЕЧКА ДЕТЕТО (ДЕЦАТА) ВИ ВЛИЗАТ В КОНТАКТ С ОПРЕДЕЛЕН ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ, ВЕЩЕСТВО ИЛИ ДР. ПОД., ВИ МОЛИМ ДА НИ УВЕДОМИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО. Ние ще ви информираме дали се очаква и е възможно в рамките на курса детето (децата) Ви да влязат в контакт с и/или да консумират съответния продукт/продукти, вещества и др. под., за да прецените дали е удачно детето (децата) Ви да присъства/т на кулинарния клас.

Класовете са с трудност, съобразена с възрастта на децата, които ще участват. Моля имайте в предвид, че детето (децата) Ви може да участва/т, под постоянното наблюдение на инструкторите от екипа в следните дейности:

Възраст от 8 до 10:

 • Предварителна подготовка, подреждане, измерване, разбъркване;

Възраст от 10 до 12:

 • Рязане/Кълцане (със специално предвидени за деца ножове);
 • Използване на котлон и/или фурна;
 • Използване на кухненско оборудване — кухненски робот, пасатор, миксер, блендер.

Възраст от 13 до 18:

 • Рязане/Кълцане (със стандартен шефски нож);
 • Използване на кухненско оборудване — кухненски робот, пасатор, миксер, блендер.

По време на готвенето инструкторите документират процеса и включват в материалите, които децата получават след края на кулинарния курс (рецепти, полезни съвети за безопасна работа в кухнята и др.).

Независимо от горното Вие следва да прецените дали детето (децата) Ви би могло безопасно за себе си и околните да извършва посочените по-горе дейности или поради каквито и да е причини (здравословни проблеми, фобии и др. под.) съществува пречка или съществен риск детето (децата) Ви да ги извършва независимо, че е навършило съответната възраст, преди да запишете детето (децата) си за съответния курс.

___________________________________________________________________ декларирам, че съм родител/ упълномощен настойник/ попечител na
трите имена / име, презиме, фамилия/ на родител/настойник/попечител

___________________________________________________________________ възраст ______ и доброволно и на своя отговорност се rрегистрирам
трите имена /име, презиме, фамилия/ на детето

същият/същата да участва в кулинарен курс ___________________________________________________________________________________ за деца
моля посочете конкретния курс

Декларирам, че НЕ съществуват каквито и да е пречки, които да препятстват възможността детето (децата) ми безопасно за себе си и за околните да участват в посочения курс и да извършват, посочените по-горе и в информацията за курса дейности. Преди започване на съответния кулинарен курс надлежно съм уведомил „ФУДИС” ООД за всички известни ми такива. Наясно съм с риска да настъпят вреди в следствие на участието на детето (децата) в кулинарен курс.

В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ

Долуподписаният родител/настойник/попечител на:

_______________________________________, възраст ________ заявявам, че в случай на невъзможност инструкторите на „ФУДИС” ООД да се свържат с мен в случай на инцидент давам съгласието си детето да получи медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието си в кулинарния курс, да бъде транспортирано от оторизирани медицински екипи и поемам задължение да заплатя разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива.

 
Три имена на на родител/ настойник/ попечител: ______________________________ Телефон/GSM: +359 ___ ___ ___

Друг контакт в случай, че Вие не можете да се отзовете или не успеем да се свържем с Вас:

Три имена: ______________________________ Телефон/GSM: +359 ___ ___ ___

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на Условията за ползване, както и че съм запознал своето дете (деца), които записвам за участие в кулинарния курс, със съдържанието на Условията за ползване, както и че ще отговарям за всички вреди, причинени от детето (децата ми) на ФУДИС/ трети лица по време на участие в кулинарния курс.

Дата ____ . ____ . ________ г. Подпис на родител/настойник/попечител: ___________________

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на декларацията.

Дата ____ . ____ . ________ г. Подпис на родител/настойник/попечител: ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Инструкции за участие в кулинарен курс

Инструкциите за участие в кулинарен курс („Инструкции“) са задължителни за всеки участник в кулинарен курс, организиран и провеждан от ФУДИС.. Същите обхващат най-общите случаи в процеса на провеждане на любителски кулинарен курс и не претендират за изчерпателност, но очертават духа, подхода и отношението на ФУДИС към услугите, които предлага.

I. Инструктаж

1. Преди започване на всеки кулинарен курс участниците получават инструктаж и указания от инструкторите на ФУДИС (наричани по-долу „инструкторите“) относно услугата.

2. Участниците се задължават да спазват стриктно указанията на инструкторите по време на кулинарния курс. Участниците са информирани, че неспазването на Инструкциите или на което и да е от указанията на инструкторите създава потенциална опасност за здравето и живота им, както и за това на другите участници и за инструкторите.

3. С приемането на настоящите Инструкции участниците дават съгласието си да получат медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието си в кулинарния курс, да бъдат транспортирани от оторизирани медицински екипи и поемат задължение да заплатят разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива.

II. Общи правила за безопасност по време на кулинарните курсове:

4. В случай, че поради някаква причина (здравословна, религиозна, лични убеждения и др.) съществува пречка участник да влиза в контакт с определен хранителен продукт, вещество или др. под., същият следва да се обърне към някой от инструкторите, за да получи повече информация дали и как може да бъдат съобразени изискванията и нуждите му. Всеки участник (Потребител) само и на собствена отговорност преценява въз основа на наличната информация за съответния курс дали би могъл безопасно за себе си и околните да извършва, предвидените дейности или поради каквито и да е причини (здравословни проблеми, фобии и др. под.) съществува пречка или съществен риск за него и/или околните да ги извършва. За лица, ненавършили пълнолетие, тази преценка се прави от родителя/ настойника/ попечителя, който регистрира съответното ненавършило пълнолетие лице за участие в съответния курс.

5. Забранява се:

5.1 Приемането на алкохол и упойващи вещества преди и по време на кулинарния курс

5.2 Пушенето по време на кулинарния курс;

5.3 Напускането на кухнята докато участниците използват котлоните, фурните или каквито и да е други електро и газови уреди;

5.4 Изнасянето на каквито и да било уреди, съдове, прибори, чаши, чинии, тенджери, тигани, и други инструменти и оборудване от кухнята/мястото предвидено за готвене;

5.5 Тичането из кухнята;

5.6 Яденето от изходните продукти, необходими за приготвяне на храната.

6. Участниците отговарят за всички вреди, които виновно са причинили по време на кулинарния курс на ФУДИС или на трети лица, включително за всички повреди върху уреди, инструменти, посуда или друго оборудване в кухнята.

7. Участниците са длъжни:

7.1 Да уведомяват своевременно инструкторите за всички повреди на оборудването, посудата и уредите за готвене;

 

7.2 Да носят ножовете както са инструктирани от инструкторите: “Върхът на ножа сочи надолу; ножът се носи ниско долу, близо до тялото с острие сочещо навън“.

7.3 При работа да използват подходящи съдове и инструменти, независимо къде в кухнята се намират;

7.4 След приключване на занятието да почистят работното си място според предоставените инструкции;

7.5 Да се уверят, че всички уреди са изключени след употреба.

III. Правила за работа в кухня с кухненско оборудване:

8. Участниците са длъжни:

8.1 Да не смущават по какъвто и да е начин останалите участници и да не пречат на възможността им спокойно и пълноценно да възприемат представяните им от инструкторите информация и умения.

8.2 Да измиват старателно ръцете си преди започване на работа и след работа с храни (в т.ч. месо и птици), след пушене, след използване на тоалетната, след използване на носна кърпа и след да пипане по открити части на тялото (лице, уши, очи, уста, нос и т.н.). Мивката в тоалетната трябва да се използва след използването на съоръжението. Ръцете се измиват с топла вода и сапун за минимум 20 секунди и се подсушават.

8.3 Да изтриват ръцете си след измиване и да не оставят водата да капе по пода.

8.4 Да превързват всички порязвания с водоустойчиви лепенки и да ги покриват с ръкавици за еднократна употреба.

8.5 Да държат дългите коси прибрани по време на работа в кухнята.

8.6 Да премахват всички несигурни/висящи бижута, които биха могли да попаднат в храната или оборудването, както и да премахват бижутата от ръцете си при манипулация на храна и хранителни продукти.

8.7 Да бъдат внимателни при вдигане на капаци от горещите съдове и топла храна (включително отваряне на пуканки за микровълнова). Участниците са информирани, че горещата пара може да ги изгори/опари.

8.8 Да предупреждават хората около себе си, когато носят горещ съд, за да не се случи инцидент.

8.9 Да не слагат гореща мазнина във вода или вода в гореща мазнина, защото тя ще пръска и може да ги изгори или да изгори друг участник в кулинарния курс.

8.10 Винаги да използват сухи ръкохватки, когато вадят горещи съдове от фурната, защото има опасност мокрите ръкохватки да изгорят ръцете им.

8.11 Да не оставят дръжките на тенджерите и тиганите да стърчат извън ръба на печките и работните повърхности. Участниците са информирани, че едно от най-честите наранявания в кухнята е попарването с вряла течност.

8.12 Да не оставят работещи котлони без надзор. Ако се налага, участниците трябва да помолят някой да ги наблюдава вместо тях. Участниците трябва да се уверят, че всички котлони за изключени, веднага щом приключат работа.

8.13 Да изхвърлят всички отпадъци на определените за целта места.

8.14 Да измиват и почистват всички инструменти, с които са работили по време на курса.

8.15 Да спазват всички други допълнителни инструкции на инструкторите относно безопасността, хигиенните изисквания и правилното боравене с инструментите, оборудването и продуктите в кухнята.

9. Забранено е:

9.1 Присъствието на участници с отворени/открити рани, болки в гърлото или други заразни болести;

9.2 Седенето, оставянето на дрехи и чанти по повърхностите, върху, които се работи с храна;

9.3 Бъркането с пръсти в храната и облизването на пръстите по време на готвене. Използва се чиста лъжица всеки път, когато се опитва храна.

10. При използване на ножове участниците са длъжни:

10.1 Да използват ножовете внимателно, с необходимата концентрация и само по предназначение.

10.2 Винаги да държат ножовете върху работната повърхност. Ножовете трябва да са поставени изцяло върху стабилна повърхност, като например дъска за рязане. Участниците трябва да не оставят ножовете на ръба на работната повърхност, от където може лесно да бъде бутнати.

10.3 да режат под правилен ъгъл и да не режат към тялото. При рязане, ножът трябва да се движи в посока напред и надолу.

10.4 Винаги да използват правилните инструменти, да използват дъска за рязане (да предпазват работните повърхности от надраскване и нараняване), да използват правилния нож за определената работа. Участниците са информирани, че използването на погрешен нож води до увеличаване на вероятността за нараняване.

10.5 Винаги да оставят ножа да лежи върху работната повърхност, когато не го използват.

10.6 Поддържат ножовете чисти (включително дръжката). След всяка употреба участниците са длъжни да измият ножовете с вода и сапун и мека гъба и да подсушат внимателно с кърпа/хартия.

10.7 Да оставят нож, който пада, да падне на земята, като се дръпнат назад и не се опитват да хванат ножа.

10.8 Да съхраняват ножове правилно и да поставят ножовете в блок за ножове или кутия. Участниците трябва да избягват смесването на ножовете с други не-режещи предмети в едно и също чекмедже. Участниците трябва да държат ножа с острата страна, обърната извън тялото, насочена надолу, със стабилни ръце.

Настоящите ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В КУЛИНАРЕН КУРС са приети с решение на управителя на „ФУДИС” ООД на 01.09.2013 г., в сила от 01.09.2013 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАМЕСТВАНЕ

Долуподписният/ата

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

три имена на заместника

Декларирам своето изрично съгласие да заместя

___________________________________________________________________________________________________________________________________

три имена на замествания

като участник в кулинарен курс

___________________________________________________________________________________________________________________________________,

моля посочете конкретния курс

организиран от „ФУДИС“ ООД, който ще се проведе на/в периода:

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

посочват се датата/началната и крайната дата на курса

Декларирам, че съм запознат с Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM, включително с Приложение № 2 към тях ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В КУЛИНАРЕН КУРС, както и с Условията за отказ и рекламация при сключен договор през уебсайта AMUSEBOUCHE-BG.COM („Условията за отказ и рекламация“) и Политиката за защита на личните данни, които са неразделна част от Общите условия (общо наричани „Условията за ползване“), съгласявам се с тях и се задължавам да ги спазвам.

При подписване на настоящата декларация получих копие от Условията за ползване.

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на декларацията.

Дата: ____ . ____ . ________ г. Три имена на заместника: ___________________
    Подпис на заместника: ___________________

Чл. 1. (1) Настоящите Условия за отказ от и рекламация при сключен договор през Уебсайта AMUSE.ONECREATIVE.EU се прилагат в отношенията между „ФУДИС“ ООД, ЕИК 202047367 (ФУДИС), и потребителите, направили поръчка на стоки/услуги през AMUSE.ONECREATIVE.EU, които имат качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), (наричани по-долу „Потребителя“) във връзка с предоставяните Услуги.

(2) „Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Право на отказ

Чл. 2. (1) Потребителят имат право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор, като ФУДИС трябва да бъде уведомен за такъв отказ в писмена форма:

1. В 14-(четиринадесет-)дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача/куриера и посочено от Потребителя, или:

а) когато Потребителят е поръчал повече от една стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме първата стока;

2. В случаите на сключване на договор за предоставяне на услуги – в 14-(четиринадесет-) дневен срок от получаване от Потребителя на потвърждението на валидността на заявката за предоставяне на съответната услуга по т. 17.2. от Условията за ползване. Страните се съгласяват, че индивидуалният договор за предоставяне на съответните услуги се счита за сключен от датата на това потвърждение.

(2) В случаите на покупка на ваучер за участие в кулинарен курс правото на отказ принадлежи на Потребителя, закупил ваучера, като отказът трябва да бъде упражнен в срока по чл. 2, ал. 1, т. 1 от настоящите Условия за отказ и рекламация.

(3) За да упражни правото си на отказ, Потребителят използва формуляра за упражняване правото на отказ от договора (Приложение 1 от настоящите Условия за отказ и рекламация, неразделна част от тях), който е наличен на: https://amusebouche-bg.com/bg/terms-and-conditions, или уведомява ФУДИС за своите име, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление по начините, посочени в чл. 3 от настоящите Условия за отказ и рекламация.

(4) Доколкото всички предлагани кулинарни курсове са с фиксирани дати и срок за изпълнение и с ограничен брой места за участие и изискват предварително ангажиране на инструктор и закупуване на продукти за провеждането им, на основание чл. 57, т. 12, предл. 5-то ЗЗП правилата на настоящия член за правото на отказ на Потребителя не се прилагат за договори за предоставяне на услуги, свързани с участие в кулинарен курс. Във връзка с горното Потребителят се счита за изрично информиран и се съгласява, че няма право на отказ от сключен договор за услуга-кулинарен курс след започване на курса. Не се допуска и отказ от сключен договор за услуга – кулинарен курс в срок 3 (три) или по-малко дни преди предвидената начална дата за започване на курса независимо дали е изтекъл 14-дневния срок по ал. 1 от сключване на договора.

(5) Независимо от горното, в изключителни случаи (напр. невъзможност за участие в курс поради заболяване и друго подобно събитие, което не е можело да бъде предвидено от страните към датата на записване за курса) Потребителят може да се откаже от участие в кулинарен курс, независимо от режима за право на отказ по ЗЗП, приложим към услугите по организиране на кулинарни курсове. Това право може да се упражни при следните условия:

1. Ако Потребителят се откаже до 7 (седем) работни дни преди началната дата на курса, ФУДИС възстановява на Потребителя цялата сума или издава ваучер за тази сума за друг курс по избор на Потребителя;

2. Ако Потребителят се откаже 6 (шест) или по-малко работни дни преди датата на курса, ФУДИС възстановява на Потребителя 80% (осемдесет) процента от платената сума или издава ваучер за 80% (осемдесет) процента от стойността тази сума за даден курс по избор на Потребителя.

3. Ако Потребителят се откаже 3 (три) или по-малко работни дни от началната дата на курса, ФУДИС не възстановява заплатената за курса сума.

Ваучерите по тази алинея са със срок на валидност 90 дни от издаването им. След изтичане на тримесечния срок на валидност, ваучерът не може да бъде използван и цената му не подлежи на връщане.

Чл.3. Изявлението за отказ по чл. 2, ал. 3 и 5 следва да бъде изпратено до ФУДИС по електронна поща на адрес: CONTACT@AMUSEBOUCHE-BG.COM.

Чл. 4. При упражняване правото по чл. 2 Потребителят е длъжен да съхранява получените от ФУДИС стоки, да гарантира запазване на тяхното качество и да осигури безопасността им до връщането им на ФУДИС. Потребителят дължи връщане или изпращане на стоката на ФУДИС без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни от деня, в който е информирал ФУДИС за отказа си. Разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

Чл. 5. При упражняване на правото по чл. 2 ФУДИС възстановява всички плащания, които е получил от Потребителя, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ФУДИС), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаване на отказа. ФУДИС може да задържи плащането, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 6. ФУДИС извършва възстановяването на плащанията, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция.

Чл. 7. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 8. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки, които, поради своето естество, могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, както и за запечатани стоки, които са разпечатани след приемането им от Потребителя и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Право на рекламация

Чл. 9. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на доставената от ФУДИС стока или услуга с договореното, когато след доставката или при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия със сключения индивидуален договора за продажба.

Чл. 10. Правото на рекламация на Потребителя съществува независимо дали ФУДИС е предоставил търговска гаранция за същата стока или услуга.

Чл. 11. При предявяване на рекламация за стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената продажна цена, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 112-114 ЗЗП (доколкото е приложимо).

Чл. 12. Потребителят може да предяви устно или писмено рекламацията пред ФУДИС.

Чл. 13. При предявяване на рекламация Потребителят следва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, като задължително приложи/представи и документите, на които основава претенцията си – касова бележка и/или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 14. Рекламация на потребителска стока може да се предявява от Потребителя до 2 (две) години от доставката на стоката, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламация на услуги може да се предяви до 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Чл. 15. Срокът по чл. 14 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между ФУДИС и Потребителя за решаване на спор.

Чл. 16. Ако за съответната стока или услуга ФУДИС е предоставил търговска гаранция, чийто срок е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по чл. 14, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 17. Приемането на рекламации се извършва в работното време на ФУДИС (10:00-15:00 ч.) в неговия офис на адрес гр. София 1407, бул. Черни Връх №47, ет. 1, Бизнес Център Витоша.

 

Тези Условия за отказ и рекламация са утвърдени от управителя на „ФУДИС“ ООД и са в сила от  01.05.2018 г.

 

Тези Условия за отказ и рекламация са неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА AMUSEBOUCHE-BG.COM, достъпни на https://amusebouche-bg.com/bg/terms-and-conditions.


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

(Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите)

До „ФУДИС“ ООД, адрес: гр. София 1309, район Илинден, ж.к. СВ. ТРОИЦА, ВИТА, бл. 315Б, вх. Г, ет. 6, ап. 90, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202047367, тел.: +359 896 833 155, електронен пощенски адрес OFICE@FOODIESBG.COM, адрес за кореспонденция гр. София 1407, бул. Черни Връх №47, ет. 1, Бизнес Център Витоша:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Поръчано на*/получено на* _____________________________
 • Име на потребителя/ите ______________________________
 • Адрес на потребителя/ите ___________________________
 • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия): _______________
 • Дата ___________________________

__________________________________________________________________
*Ненужното се зачертава.

(error)